Konsulttjänster / Handledning

Bemanning på socialtjänst/skola

Behöver ni snabbt få in konsult på deltidsuppdrag som gäller myndighetsutövning, öppenvård eller kuratorstjänst så lämna din förfrågan till mig på sandra@higginshorse.se så kanske jag tar mig an uppdrag i vissa perioder som fungerar tidsmässigt. Har även samarbeten med andra konsulter.

Ärende- och processhandledning

Bild på ett samtalsrumSandra Higgins heter jag som är grundare till företaget och den i vårt team som handleder i psykosocialt arbete. Jag är socionom med vidareutbildning till handledare i psykosocialt arbetssätt (30 HP). Jag har erfarenhet av att handleda myndighetsutövare i grupp och enskilt. Jag har även erfarenhet av att handleda i särskilt sammansatta grupper (2018) samt mot förskolepersonal (2019).

Min handledarstil tar fäste i anknytningsteori, systemteori och utvecklingspsykologi. Stor vikt lägger jag på att öka mentaliseringsförmågan hos de handledda, så att reflektion över sina egna och andras tankar eller känslor uppstår. På så vis ökar tillit i gruppen, vilket öppnar upp för att dela sina svagheter och problemfrågeställningar. Klimatet i en grupp är den viktigaste faktorn för att handledningen ska bli bra och därför erbjuder jag handledning på min och familjens gård där personal tar sig ifrån en ofta stressig arbetsplats och kan hålla sitt fokus på handledningstillfällena. I handledning på förvaltning/instans är jag noga med ramar och regler för hela gruppen, då alla ska känna att tiden är värdefull.

Jag handleder såväl chefer som tjänstemän inom sektorn vård och omsorg, sociala sektorn och skolsektorn. Exempelvis anställda inom vård och omsorg, socialtjänst, barnomsorg/skola, skyddat boende, institutioner, öppenvårdsgrupper, även särskilt sammansatta grupper i samverkanssyfte.Vackra blommor i fönsterkarmen i samtalsrummet

Jag är noggrann med att följa uppdragsgivarens önskan, om vad handledningen har för syfte. Har jag fått direktiv, om att inte ärendehandleda, så gör jag inte detta. Många får ärendehandledning eller direktiv från sina chefer i just ärenden och då tar jag detta i beaktning. Däremot är det en självklarhet, att kunna ta upp ett ärende, om en handläggare eller chef behöver hantera just sina känslor i den processen som kan innebära att den handledda inte mår bra på grund av, ett redan fattat beslut eller som ska tas med hjälp av den handleddes beslutsunderlag.

Viktigt är att de handledda beskriver var de är i processen. Som handledd ska man kunna gå hem varje dag och känna, att man gjort vad man kunnat och komma tillbaka nästa dag för att göra ”lite till och lite till”. Mitt jobb är att med hjälp av dig och/eller arbetsgruppen, ge stöd i var gränsen går för dig som handledd och vad du kan göra för att acceptera det som händer. Oftare än vi tror, är det lätta små förändringar som kan skapa nya vägvinnande banor och att samla ny kraft genom reflektion över vad du eller ni kan göra för att bli en stark arbetsgrupp.

Samhället har snabbt förändrats och arbetsuppgifterna med detta. Jag har lång erfarenhet av samverkan mellan skola – socialtjänst – BUP – HAB – vuxenpsykiatri och annan sjukvård. På så vis vet jag vad som kan fungera och har en god uppfattning om hur samverkan kan ske. Att nå dit är en lång process som kräver tålamod men inget är omöjligt. Starka tillsammans är vad ni blir!

Jag har utbildning i ESTER- bedömning och ESTER-screening samt lång erfarenhet av att göra just sådana ”mappningar” gällande risk- och skyddsfaktorer som görs idag på samtliga barn- och ungdomsenheter. Mina bedömningar som barn- eller ungdomsutredare i dess utredningar har präglats av min kunskap i system- och anknytningsteori samt att vara 3-barns förälder och dess erfarenheter.

Metodhandledning

Jag behärskar BBiC väl då jag har den senast uppdaterade utbildningen, flera års erfarenhet av utredningsarbete på barn och unga samt då jag fortfarande tar vissa uppdrag åt socialtjänsten. Detta får mig att hållas uppdaterad och väl insatt i hur metoden vidare tillämpas i barn- och ungdomsutredningar.

Har grundutbildning i anknytningsteori och ett par års handledning i anknytnings- och systemteori vilket jag behärskar väl. Har även utbildning i lågaffektivt bemötande samt Motiverande samtal (MI).

Som handledare i psykosocialt arbetssätt utgår jag främst från systemteori och anknytningsteori då dessa två teorier är något jag själv behärskar väl då jag har grundutbildning i detta. Även några års egen handledning inom anknytningsteorin under mina anställningar på socialtjänsten. Vidare har jag handletts av psykoterapeuter som handlett utifrån systemteorin. Under min utbildning till handledare har jag haft superhandledning utav psykolog som är gruppterapeut. På så vis har jag fått mer fördjupad kunskap i utvecklingspsykologi.

Handledning i särskilt sammansatta grupper

Det kan handla om liv och död för den individ som hamnar ”mellan stolarna”, vilket är vårt syfte med att uppmana instanser att ge tid och möjlighet för handledning åt särskilt sammansatta grupper med mål om god skolgång, behandling och välmående hos individer men också på en arbetsplats.

Forskning visar på att de som önskar handledning, har bäst förutsättningar att lyckas och bli högpresterande team, så därför bör en särskilt sammansatt grupp vara tillfrågad och delta frivilligt i handledningen.

Handledningen utvecklar personalen tillsammans och skapar tillit till varandra i den särskilt sammansatta gruppen.

Handledning mellan olika instanser, exempelvis skola och socialtjänst kan vara avgörande för att tjänstemän, legitimerade yrkespersoner eller chefer ska förstå varandras uppdrag, vad den ena instansen kan göra eller inte göra utifrån lagar/regler och ledning. Som handledare ser jag ett stort behov av att denna samverkan alltid behöver underhållas för att leda fokuset på klienter och vad man kan göra tillsammans tidigt i barnens situation men också i föräldrarnas eller andra vuxnas situation som lider av psykisk ohälsa eller svårigheter att befinna sig i skolan eller på arbetsplatsen.

En annan särskilt sammansatt grupp kan vara öppenvården och myndighetsutövare inom samma socialtjänst, som ofta har samma mål men olika sätt att tänka på, hur dessa mål ska uppnås. En grupp kan också bestå av personal på förskola och socialtjänst eller BVC och socialtjänst. Det finns inget hinder i vilka instanser som deltar i denna typ av handledning.

”Hur gör vi det tuffa jobbet tillsammans?” är min frågeställning till de som önskar denna typ av handledning? Ihop kan vi reflektera och hitta sätt som får personal att må bättre och ha tydligare förhållningssätt gentemot varandras professioner vilket bidrar till en god kommunikation med klienter/patienter.

Snabbutredningar till socialtjänst

Har utredningstiden gått ut?

I sådana fall kan jag antingen sammanställa det skriftliga beslutsunderlaget genom att utgå från era journalanteckningar. Jag intervjuar socialsekreteraren och beslutsfattaren och därefter sammanställer utredningen/utredningarna.

LVU eller inte?

Behöver ni ha fler observationer än vad ni hinner med? Jag kan ibland ensam och ibland tillsamman med mina samarbetspartners ta utredningsuppdrag. Vi samtalar med klienterna och observerar i hemmiljön. Vi kan göra diverse olika interventioner som kan behövas under en intensiv period. På så vis kan socialsekreterare avlastas i svåra ärenden som är LVU-nära.

Teambuilding med häst som medhjälpare

Halvdag eller heldag med er arbetsgrupp?

Är er arbetsgrupp i behov av att göra något roligt tillsammans där ni också blir tvungna att samarbeta? Då är denna typ av samarbetsövning något för just er grupp. Ni får ta del av andra sidor hos era kollegor än de ni ser på arbetsplatsen. Förhoppningsvis är ni en glad arbetsgrupp men ofta är arbetet med människor något som tär på oss människor, ofta påminns vi, om vad vi inte har gjort istället för vad vi har gjort för andra.

I övningarna under en dag hos oss kan ni släppa de känslor av dåligt samvete som ni bär på eller de diskussioner kring ärenden där ni tycker eller bedömer olika. Vi fokuserar på samarbete genom stunder av glädje och ödmjukhet. För att hästen ska göra det som ni får i uppdrag, att göra med hästen så måste ni visa positiva sidor hos er själva och ha roligt.

Vi kan också ordna catering med baguetter och sallader samt fika.

Låter detta som något för er arbetsgrupp så är ni välkomna att maila oss på sandra@higginshorse.se

Mentorskap

Har ni handläggare inom socialtjänsten på barn- och ungdomsenheter som är i behov av mentor så erbjuder vi på Higgins & Horse – mentorskap. Vi har mer än 10 års sammanhängande erfarenhet som socialsekreterare gällande handläggning av barn- och ungdomsutredningar.

© Copyright 2022 Higgins & Horse. Alla rättigheter reserverade.
Scroll Up